Saturday, October 29, 2011

munjane

ಮುಂಜಾವಿನ ಮಂಜು ಬಲು ಚೆಂದ
ತರುವುದು ಅದೆಂತಹ ಆನಂದ

ಆ ಹೂಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ
ಕೆಂಪು ಸೂರ್ಯನ ಆ ಕಿರಣ

ಮುಂಜಾವಿನ ಸವಿಯ ಸವಿದವನೇ
ಬಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋದೀತೆಂಬ ಭಯ
ತರವಲ್ಲ ದಿನ ಕಳೆದ ತರುವಾಯ
ಪುನಃ ಬರುವುದು ಸೊಬಗಿನ ಮುಂಜಾನೆ

No comments: